İstiqamətlər
directionsSection image

SƏNƏTŞÜNASLIQ, MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

Ətraflı
directionsSection image

İQTİSADİYYAT, XİDMƏT, AVTOMATİKA VƏ İDARƏETMƏ

Ətraflı
directionsSection image

KƏND TƏSƏRRÜFATI, BALIQ VƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI

Ətraflı
directionsSection image

ENERGETİKA, ELEKTROTEXNİKA, CİHAZQAYIRMA VƏ OPTİK TEXNİKA, RADİOTEXNİKA, RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

Ətraflı
directionsSection image

METALLURGİYA, MAŞINQAYIRMA VƏ METAL EMALI

Ətraflı
directionsSection image

AVİASİYA, KOSMİK RAKET, DƏNİZ TEXNİKASI VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ

Ətraflı
directionsSection image

KİMYƏVİ VƏ BİOKİMYƏVİ TEXNOLOGİYA

Ətraflı
directionsSection image

İLKİN TƏLƏBAT VƏ ƏRZAQ MALLARININ TEXNOLOGİYASI

Ətraflı
directionsSection image

İNŞAAT VƏ ARXİTEKTURA

Ətraflı
İxtisaslar
Siyahı
İxtisas Müəssisə Tədris müddəti
Cari göstəricilər

75

Müəssisə sayı

28747

Cari tələbə sayı

136

İxtisas sayı
Təhsil Müəssisələri
Suallarınız var?
Bizimlə əlaqə saxlayın
contactInner image